Mammut Utalvány

A tökéletes ajándék kiválasztása nem is olyan egyszerű feladat. Hiába a gondos odafigyelés, az aprólékos tervezés, az ajándékozott igényeinek ismerete, bárkivel, bármikor előfordulhat, hogy az általunk ideálisnak hitt meglepetés sajnos mégsem az. Ajándékozz Mammut Vásárlási Utalványt és a választást bízd az ajándékozottra!

Vásárlási utalvány értékesítési hely: Mammut II. földszint - Információs pult.
Vásárlás kizárólag készpénzben.

A kétezer és ötezer forintos címletekben kapható vásárlási utalványt a Mammut II. földszintjén található információs pultnál tudod megvásárolni.

Elfogadóhelyek

Élelmiszer, delikát

Culinaria Italia - Olasz bolt, SPAR

Lakáskultúra

Butlers

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK
(a továbbiakban, mint az „ÁSZF”)

I.

Az ÁSZF hatálya

 

Jelen ÁSZF hatálya a Mammut Management Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u 2-6.; cégjegyzékszám: 01-09-304362; adószám: 26146274-2-41; a továbbiakban, mint a „Kibocsátó”) által kibocsátott, illetve a jelen ÁSZF hatálybalépését megelőzően a MAMMUT Zrt. által kibocsátott és a jelen ÁSZF közzétételének napján még érvényes vásárlási utalványok (a továbbiakban, mint a „Vásárlási Utalvány”) és a Vásárlási Utalványt megvásárló, azt mindenkor birtokló, illetve felhasználó személy (a továbbiakban együtt, mint a „Felhasználó”) között a Vásárlási Utalvány megvásárlásával és felhasználásával kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki.

II.

A Vásárlási Utalvány megvásárlása

 

2.1. A Vásárlási Utalványt bármely cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy megvásárolhatja.

2.2. A Vásárlási Utalvány kizárólag papír alapú utalvány formájában vásárolható meg az alábbi helyszíneken és időpontokban:

  • a MAMMUT I. és a MAMMUT II. Bevásárló- és Szórakoztatóközpontban (1024 Budapest, Lövőház u 2-6.; a továbbiakban a MAMMUT II. Bevásárló- és Szórakoztatóközpont a továbbiakban mint az „Üzletház”) földszintjén található információs pultnál nyitvatartási időben 10.00 – 18.00 óra között; vagy
  • a Kibocsátó által megjelölt egyéb helyen.

2.3. A Vásárlási Utalvány megvásárlásával, illetve bármely egyéb módon történő megszerzésével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri és elfogadja.

2.4. A Vásárlási Utalvány megvásárlásával egyidejűleg a Felhasználó köteles a megvásárolt Vásárlási Utalvány címletének megfelelő összeget magyar forintban a Kibocsátó részére megfizetni.

2.5. A Vásárlási Utalvány vételára nem térhet el a Vásárlási Utalvány címletének értékétől.

2.6. Vásárlási Utalványok az adott értékesítési helyen rendelkezésre álló mennyiségben, de Felhasználónként és tranzakciónként (ideértve a Kibocsátó ésszerű megítélése alapján egyes Felhasználók egymással szorosan összefüggő, különálló tranzakcióit is) legfeljebb a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6.§-ban meghatározott értékhatárt el nem érő összegben (jelenleg 2.500.000,- Ft) vásárolható.

2.7. A Vásárlási Utalvány felhasználása nem személyhez kötött, a Vásárlási Utalványt a Felhasználó szabadon átruházhatja bármely más személyre, ugyanakkor a Vásárlási Utalvány a Felhasználó által kereskedelmi forgalomba nem hozható, a Vásárlási Utalványok üzletszerű gazdasági tevékenység körében történő értékesítésére kizárólag a Kibocsátó jogosult.

2.8. A Vásárlási Utalvány átruházása esetén a Felhasználó köteles biztosítani, hogy az a személy, akire a Felhasználó a Vásárlási Utalványt átruházza, a jelen ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit megismerje.

2.9. A Vásárlási Utalvány az alábbi címletekben vásárolható:

  • 2.000,- Ft; és
  • 5.000,- Ft.

2.10. A Kibocsátó bármikor jogosult a Vásárlási Utalványokat egyéb, a fentiekben meg nem határozott címletekben is kibocsátani vagy az egyes címletekben kibocsátott Vásárlási Utalványok forgalmazását felfüggeszteni vagy megszüntetni, amely ugyanakkor nem érinti a Kibocsátó által már korábban értékesített, de még fel nem használt Vásárlási Utalványok érvényességét.

2.11. A forgalomban lévő és az egyes értékesítési helyeken rendelkezésre álló Vásárlási Utalványok számát a Kibocsátó a vásárlói igények figyelembevételével egyoldalúan határozza meg.

2.12 A Vásárlási Utalványok legalább az alábbiakat tartalmazzák:

  • Kibocsátó megnevezése;
  • Vásárlási Utalványra vonatkozó utalás;
  • Vásárlási Utalvány címlete;
  • Érvényességi Időre történő utalás

2.13. A Kibocsátó bármikor jogosult a Vásárlási Utalványok tartalmának és formai megjelenítésének megváltoztatására, amely azonban nem érinti a Kibocsátó által már korábban értékesített, de még fel nem használt Vásárlási Utalványok érvényességét.

2.14. A Vásárlási Utalvány nem minősül pénznek, értékpapírnak vagy forgatható utalványnak.

2.15. A Vásárlási Utalvány a jelen ÁSZF 4. pontjában részletezett felhasználást követően az érintett Elfogadóhely által érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelenített Vásárlási Utalvány kizárólag az Elfogadóhely és a Kibocsátó közötti elszámolás céljára használható fel.

2.16. A Kibocsátó a saját birtokában lévő Vásárlási Utalványokat bármikor érvénytelenítheti.

2.17. Vásárlási Utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos Vásárlási Utalvány vásárlási utalványként nem használható fel. A Vásárlási Utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak. Hamis vagy hamisított Vásárlási Utalvány felhasználása bűncselekmény.

2.18. Az Elfogadóhely jogosult megtagadni az Érvényességi Időn túli, sérült, hiányos, megítélése szerint hamis vagy hamisított Vásárlási Utalványok elfogadását, illetve a Vásárlási Utalványok egyébként nyilvánvalóan jogosulatlan felhasználását.

III.

A Vásárlási Utalványok értékesítése során átvett pénzösszeg kezelése

3.1. Az értékesített Vásárlási Utalványok nem válthatóak át készpénzre. A Kibocsátó a Vásárlási Utalvány megvásárlása során a Felhasználótól átvett pénzeszközök után kamatot nem fizet és nem ír jóvá a Felhasználó javára.

IV.

A Vásárlási Utalvány felhasználása

 

4.1. A Vásárlási Utalvány kizárólag az Üzletház Vásárlási Utalvány elfogadásához csatlakozó üzleteiben (továbbiakban, mint a „Elfogadóhelyek”) értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások megvásárlására, illetve igénybevételére használható fel.

4.2. A Vásárlási Utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a Vásárlási Utalványt a vásárló az Elfogadóhelynek átadja. Az Elfogadóhely a Vásárlási Utalványt a felhasználást követően érvényteleníti és megtartja. Egy Vásárlási Utalvány egy alkalommal használható fel.

4.3. Az áruvásárlásra illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

4.4. A mindenkori Elfogadóhelyek listája elérhető a Kibocsátó honlapján (http://www.mammut.hu/mammut-utalvany). Az Elfogadóhelyek ezen minőségét az érintetett üzlet bejáratánál feltüntetett matrica jelzi. A Vásárlási Utalvány felhasználása kizárólag Elfogadóhelyen történhet.

4.5. A Vásárlási Utalvány felhasználásának sérülés vagy más okból történő visszautasítására az adott Elfogadóhely jogosult. A Kibocsátó semmilyen felelősséget nem vállal az adott Elfogadóhely Vásárlási Utalvány elfogadásának jelen ÁSZF-fel összhangban álló visszautasításával kapcsolatos döntéséért.

4.6. A Vásárlási Utalvánnyal végrehajtott vásárlásra az érintett Elfogadóhely általános üzleti feltételei vonatkoznak. A Kibocsátó nem vállal felelősséget és nem szavatol a Vásárlási Utalvánnyal megvásárolt termékért vagy igénybe vett szolgáltatásért, továbbá az érintett Elfogadóhely szerződésszegésért vagy más jogellenes magatartásáért.

4.7. A Vásárlási Utalvány az Érvényességi Időn belül használható fel a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére.

4.8. A Vásárlási Utalvány a címletének megfelelő teljes összeg erejéig, bármiféle levonás nélkül, de kizárólag annak mértékéig és a címletétől függetlenül csak egyetlen alkalommal használható fel.

4.9. Amennyiben a vásárolt termék vagy az igénybe vett szolgáltatás ára nem éri el az adott Vásárlási Utalvány címletének megfelelő összeget, a vételár és a Vásárlási Utalvány címletének megfelelő összeg közötti különbséget az Elfogadóhely nem köteles a Felhasználó számára visszatéríteni.

4.10. A Vásárlási Utalvány érvényességi ideje a Vásárlási Utalványon feltüntetett időszak (továbbiakban, mint a „Érvényességi Idő”). A Vásárlási Utalvány kizárólag az Érvényességi Időn belül használható fel.

4.11. Sem a Kibocsátó, sem az Elfogadóhelyek nem kötelesek a személyazonosság megállapításával vagy bármely más módon ellenőrizni, hogy a Felhasználó a felhasználással érintett Vásárlási Utalványhoz jogszerűen jutott hozzá. A jogellenes felhasználásból eredő károkért a Kibocsátó nem vállal felelősséget.

4.12. A Vásárlási Utalvány elvesztése, megrongálódása vagy megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a Vásárlási Utalvány ellenértékének visszakövetelésére nem jogosít.

V.

A Vásárlási Utalvány visszaváltása és érvénytelenítése

 

5.1. A sérült, vagy hiányos Vásárlási Utalvány nem használható fel, azt az Elfogadóhelyek nem kötelesek elfogadni.

5.2. A Vásárlási Utalvány sem az Érvényességi Idő alatt, sem annak elteltét követően nem váltható vissza. A Vásárlási Utalvány az Érvényességi Idő elteltét követően a továbbiakban már nem használható fel, a Kibocsátó a Vásárlási Utalvány címletének megfelelő összeget nem téríti vissza.

5.3. Felhasználó nem jogosult a Vásárlási Utalványt közvetlenül a Kibocsátónál beváltani.

5.4. A Vásárlási utalványok visszaváltása az Elfogadóhelyek részére kizárólag Kibocsátó székhelyén lehetséges minden pénteki munkanapon 10-12 óra között.

5.5. Kibocsátó a Vásárlási utalványok ellenértékét átutalással téríti meg az Elfogadóhelyek részére átvételt követő 8 munkanapon belül.

VI.

Panaszkezelés

6.1. A Vásárlási Utalvány értékesítésével, felhasználásával és érvénytelenítésével kapcsolatos panaszok kezelését, továbbá a Vásárlási Utalványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés lehetőségét a Kibocsátó az Üzletház információs pultjainál nyitvatartási időben, illetve az alábbi elérhetőségeken biztosítja:

  • E-mail: mammut@mammut.hu
  • Postai cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

6.2. A Vásárlási Utalvány értékesítésével és felhasználásával kapcsolatos reklamációhoz a Vásárlási Utalvány Kibocsátó általi értékesítése, illetve felhasználása során kapott összes bizonylat egyidejű bemutatása szükséges.

6.3. A félreértések elkerülése érdekében a Kibocsátó rögzíti, hogy a Vásárlási Utalvány felhasználásával egy adott Elfogadóhelyen vásárolt termékkel, vagy igénybe vett szolgáltatással kapcsolatos panaszaival a Felhasználó az Érintett Elfogadóhelyhez köteles fordulni.

VII.

Vegyes Rendelkezések

7.1. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó.

7.2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy jogellenesnek minősül vagy azzá válik, az ilyen rendelkezést úgy kell tekinteni, mint amelyik független a jelen ÁSZF-től, és a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát nem befolyásolja vagy csorbítja.

7.3. A Kibocsátó a Ptk. 6:208 § rendelkezései alapján jogosult a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, illetve szerződéses pozícióját harmadik személyre átruházni, melyhez a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával előzetesen hozzájárul.

7.4. Jelen ÁSZF a Kibocsátó honlapján (http://www.mammut.hu/mammut-utalvany) történő közzététel napjától hatályos.

7.5. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF szintén a Kibocsátó honlapján (http://www.mammut.hu/mammut-utalvany) történő közzététel napjától hatályos.

Vissza a lap tetejére