Játssz velünk!

Menj el kedveseddel a Mammut Bevásárló Központba és készítsetek Valentin napi téli sportos hangulatú fotót magatokról a HERVIS - Mammut II. -1 szint  - üzlet kirakat előtt található fotófal előtt. A fotót töltsétek fel a Mammut Bevásárló Központ Facebook oldalán a játékfelhívás poszt alá. A 4 legtöbb Like-ot kapó posztot az alábbiak szerint jutalmazzuk:

1. A legtöbb Like-ot kapó képpel 1 db 2 főre szóló síutazás nyerhető 300.000 Ft értékben 2. A második legtöbb Like-ot kapó képpel 100.000 Ft értékű Hervis sífelszerelés nyerhető 3. A harmadik legtöbb Like -ot kapó képpel 50.000 Ft értékű Hervis síruházat nyerhető 4. A negyedik legtöbb Like-ot kapó képpel 50.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalvány nyerhető.

A promóció időtartama: 2019. február 7.  (10 óra) - 2019. február 17. (18 óra)

Nyeremény: a játék végén a 4 legtöbb Like-ot kapó nyertes között összesen 500.000 Ft értékű nyereményt sorsolunk ki.

 

MAMMUT – HERVIS

Valentin napi Social Media nyereményjáték játékszabályzat

Menj el kedveseddel a Mammut Bevásárló Központba és készítsetek Valentin napi téli sportos hangulatú fotót magatokról a HERVIS – Mammut II. -1 szint  - üzlet kirakat előtt található fotófal előtt. A fotót töltsétek fel a Mammut Bevásárló Központ Facebook oldalán a játékfelhívás poszt alá. A 4 legtöbb Like-ot kapó posztot az alábbiak szerint jutalmazzuk:

1. A legtöbb Like-ot kapó képpel 1 db 2 főre szóló síutazás nyerhető 300.000 Ft értékben

2. A második legtöbb Like-ot kapó képpel 100.000 Ft értékű Hervis sífelszerelés nyerhető

3. A harmadik legtöbb Like -ot kapó képpel 50.000 Ft értékű Hervis síruházat nyerhető

4. A negyedik legtöbb Like-ot kapó képpel 50.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalvány nyerhető.

A promóció időtartama: 2019. február 7.  (10 óra) – 2019. február 17. (18 óra)

Nyeremény: a játék végén a 4 legtöbb Like-ot kapó nyertes között összesen 500.000 Ft értékű nyereményt sorsolunk ki.

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője, adatkezelője a Mammut Management Kft. (székhely: 1023 Lövőház u. 2-6., cégjegyzékszám: 01-09-304362, adószám: 26146274241 (továbbiakban: Szervező). A játék lebonyolítója a Szervező által megbízott Benedict & Helfer Kft. (székely: 3565 Tiszalúc, Hársfa utca 4-8., cégjegyzékszám: 05-09-027632, adószám: 14117192-2-05.) (továbbiakban: Lebonyolító), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a mammut facebook oldalán.

A Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2. Részvételi szabályzat

2.1. A promóciós játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, bejelentett magyarországi lakcímmel és adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek vehetnek részt.

2.2. A promóciós játékban nem vehetnek részt a Benedict & Helfer Kft., a Mammut üzemeltetői valamint a Hervis alkalmazottai és munkatársai, ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozói.

2.3. A promóciós játékból kizárásra kerül az a játékos, akinek megadott személyes adatai nem valósak, személyes adatai nem azonosíthatók be egyértelműen személyi azonosító okmánnyal, a Facebook profilon megadottakkal (például vezeték és keresztnév), vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.

2.4. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét a promóciós játékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a promóciós játékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

2.5. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező vagy Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. Ha a nyertes személy bármely ok miatt nem azonosítható, úgy a Szervező vagy a Lebonyolító a nyeremény kiadását megtagadja.

2.6. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. A játékban való részvétel joga és a nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A nyeremény vissza nem utasítható.

3. A promóciós játék ideje

2019. február 7. (10 óra) – 2019. február 17. (18 óra)

4. A promóciós játék menete

A promóciós játék során a játékosoknak a Mammut Facebook oldalán a játékra hívó Facebook-bejegyzés alatt meg kell osztaniuk egy, a kedvesükkel, párjukkal készített Valentin napi, sportos hangulatban, kizárólag a Mammut II. – 1. szintjén a Hervis üzlet kirakata előtt található fotófal előtt készített fotót vagy szelfit. Sem a Szervező, sem a Lebonyolító a résztvevők párkapcsolati státuszát nem minősíti és az ezzel kapcsolatos kommenteket azonnal törli, az ezzel kapcsolatos kommenteket megosztó felhasználókat pedig automatikusan kitiltja a játékból és követői közül.

A hozzászólás publikálása egyben a játékszabály elfogadását jelenti, valamint a játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feltöltött fotó és hozzászólás korlátlan számban, bármilyen formátumban nyilvánosságra hozható, közzétehető legyen akár egészében, akár annak bármely részletét tekintve.

Az a 4 játékos nyer, akinek a megosztott fotója a legtöbb Like-ot kapja a promóció érvényes időtartama alatt.

5. Nyeremények:

5.1. Első helyezett a legtöbb Like-ot kapó képet megosztó játékos 1 db 2 főre szóló síutazást nyer 300.000 Ft értékben. A második legtöbb Like-ot kapó képet megosztó játékos 100.000 Ft értékű Hervis sífelszerelést nyer. A harmadik legtöbb Like -ot kapó képet megosztó játékos 50.000 Ft értékű Hervis síruházatot nyer. A negyedik legtöbb Like-ot kapó képet megosztó játékos 50.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalványt nyer.

A nyereményekről a Szervező gondoskodik.

5.2. A nyertesek kiválasztásának módja, időpontja és helyszíne:

A nyertesek kiválasztása a legtöbb 4 Like-ot kapott kép, amely a játékszabályzatban leírtaknak megfelelően készített és megosztott. Sorsolás: 2019. február 17-én 18 óra után. A sorsolásra a Mammut marketing osztályával egyeztetve kerül sor, a Mammut marketing osztálya által ellenőrizve a Lebonyolító javaslatára. A nyertesek kiválasztása a játék lezárultának pillanatáig feltöltött hozzászólások között történik. A nyerteseket a nyereményről a Lebonyolító a közösségi hálón keresztül a sorsolást követő 10 napon belül értesíti, a közösségi hálón elérhető adatai alapján. Amennyiben a nyertes az értesítésre 3 napon belül visszajelzést nem küld, úgy a játékból kizárásra kerül. Ez esetben a szervező jogosult új nyertest kihirdetni. A Szervező valamennyi felelősségét kizárja a téves, hibás, vagy hiányos adatok miatt keletkező követelésekkel szemben. A nyeremény átvételének pontos helye és ideje a kiértesítő Facebook-üzenetben kerül közlésre. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a nyertes saját Facebook-beállításai miatt nem kapja meg az értesítést. A promóciós játékkal kapcsolatos igényérvényesítésre a polgári jog szabályai szerint van mód.

6. Adatkezelés

6.1. Az Adatkezelő a Mammut Management Kft. (székhely: 1023 Lövőház u. 2-6., cégjegyzékszám 01-09-304362, adószám 26146274241.)

6.2. A kezelt adatok köre:

A nyereményjátékban részt vevők neve, Facebook-elérhetősége. A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és az adatok beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli és nem tárolja.

6.3. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja és nem tárolja.

6.4. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a játékon való részvétellel. A nyereményjáték felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy a nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.

6.5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a résztvevő által megadott személyes adatokat 2019. március 30-ig őrzi. Ezen időpontig is csupán addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor.

7. Adattovábbítás

A játékos köteles valós adatok megadására, a játékos által megadott adatok valótlansága esetén ennek következményeit a játékos mint adatszolgáltató viseli. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes játékos nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertes a játékban való részvétellel hozzájárul neve és fényképe nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róla készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező vagy a Lebonyolító díjmentesen felhasználja.

A Szervező és Lebonyolító a nyereményjáték lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A 30-ik napig át nem vett nyeremények automatikusan egy következő játék nyereményalapjába kerülnek.

 

További hírek

Libri: Irány az iskola

Ugyan az iskolapadba majd csak szeptemberben kell visszaülni, de az augusztus már részben a ráhangolódásról is szól.

Libri: 2+1 Kalandok a nyárra

Ezek azok a pluszok, aminek még nyáron is örülünk: 2+1 akcióban a Libri Kiadói Csoport, valamint a Scolar és Jaffa kiadók könyvei!

Cinema City nyereményjáték

Mozizz, játssz a jegyeddel és nyerj garantáltan!

Megújult a Douglas

Gyönyörű, megújult környezetben vár július 15-től a Douglas Mammut üzlete.

Vissza a lap tetejére