Leendő bérlőinknek menüponthoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

A Mammut Management Kft. rendelkezési joga alatt álló www.mammut.hu weboldal „Leendő bérlőinknek” menüpontjához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

A Mammut Management Kft., mint a www.mammut.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi és a www.mammut.hu/kapcsolat aloldalán a „Leendő Bérlőinknek” menüpont használatával az Adatkezelővel megkötendő szerződés előkészítése érdekében tájékoztatás/információ kérése, illetve előkészületek megtétele céljából kapcsolatba lép velünk az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 1. Az Adatkezelő adatai

  cégnév:Mammut Management Kft.
  székhely:1024. Budapest, Lövőház utca 2-6.
  cégjegyzékszám:01 09 304362
  telefonszám:+36 1 345 8000
  e-mail:mammut@mammut.hu

  A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Mammut Kft.

  Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1

  2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről
  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
  Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,;

 2. Az adatkezelés által érintett adatok köre

  A weboldalon keresztül a „Leendő Bérlőinken” menüben az ott lévő adatpanelek ill. az „üzenet” vagy a „leírás” űrlap kitöltése és részünkre történő megküldése esetén az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

  • név (illetékes személy vezetékneve, keresztneve)
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • továbbá az „üzenet” ill. a „leírás” rovatban Ön által közölt esetleges további személyes adatai.

  A weblapon mindenki saját adataival léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok helyességét, azaz a személyazonosságot. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva jár el, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!

 3. Az adatkezelés jogalapja, célja

  Amennyiben Ön a fentiek szerint kapcsolatba lép velünk, az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és Ön (vagy az Ön által képviselt szervezet) között létrehozandó szerződés előkészítése.

  Az adatkezelés célja ebben az esetben:

  • az Ön beazonosítása, (név)
  • az Önnel történő kapcsolatfelvételhez a szükséges adatok rendelkezésre állása (e-mailcím, telefonszám)
  • az Adatkezelő üzleti szolgáltatásait, működését érintő kérdéseire bővebb tájékoztatás megadásához szükséges adatok rendelkezésre állása („üzenet”, illetve „leírás” rovatban szereplő adatok)
  • továbbá a szerződés előkészítése körében Ön által kért előkészületeket megtételéhez szükséges adatok rendelkezésre állása („üzenet”, illetve „leírás” rovatban szereplő adatok)

  Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő ilyen feladatokat ellátó vezetői, illetve megbízottjai férhetnek hozzá, a fenti célból.

 4. Az adatkezelés időtartama

  A szerződés előkészítése érdekében és jogcímen az Adatkezelő a személyes adatait a szerződéskötésig kezeli. A szerződéskötést követően az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés szabályai az irányadóak. Amennyiben az előkészületeket követően nem kerül sor szerződéskötésre (mert pl. az adott ajánlatunkra megjelölt ajánlati kötöttség időtartama eredménytelenül letelt) a személyes adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli.

 5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

  A kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

 6. A kezelt személyes adatok védelme

  Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

 7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

  Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

  • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
  • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
  • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
  • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
  • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
  • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
  • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

  Az érintett egyes jogainak tartalma

  1. személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

   • kezelt személyes adatai kategóriái,
   • az adatkezelés célja,
   • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
   • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
   • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
   • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
   • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.
  2. személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3. személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
   • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
   • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
   • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

   Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

  4. az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

   A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

  5. Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

  6. a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 8. Jogorvoslati jogok

  Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

  Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

  megnevezés:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  cím:1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
  e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  telefon:+36 1 391 1400

  Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

  Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

  Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

 


 1. A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.
Vissza a lap tetejére